Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

0
0

 - Theo Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được thông qua, Quốc hội chính thức cấm kinh doanh kịch vụ đòi nợ; Luật cũng quy định chỉ Thủ tướng có thẩm quyền ngừng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia…

Với 92,34% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội vừa chính thức thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi).

Chỉ Thủ tướng có thẩm quyền ngừng dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) trước khi các đại biểu bấm nút thông qua Luật, Ủy viên (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến các cơ quan của Quốc hội và Báo cáo của Chính phủ, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo đó, về chính sách về đầu tư kinh doanh (Điều 5), có ý kiến cho rằng vấn đề quốc phòng, an ninh quốc gia có phạm vi rất rộng, cần quy định cụ thể về trình tự, thủ tục để xác định và giải quyết đối với dự án bị đình chỉ đầu tư kinh doanh do có hoạt động gây phương hại đến quốc phòng, an ninh.

Theo báo cáo của UBTVQH, quy định tại khoản 3 Điều 5 phù hợp với Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, kinh nghiệm quốc tế và điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam là thành viên.

“Để thực hiện chính sách trên, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều quy định về quốc phòng, an ninh quốc gia, xác định thẩm quyền quyết định trong từng trường hợp cụ thể. Trong đó, quy định chỉ Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ngừng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (khoản 3 Điều 47). Qua đó, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, đồng thời hạn chế gia tăng thủ tục hành chính, tránh gây khó khăn cho các nhà đầu tư.” – ông Vũ Hồng Thanh báo cáo.

Về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (Điều 26), có ý kiến cho rằng cần phải quy định chặt chẽ nhằm ngăn chặn những hình thức đầu tư thông qua việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế để đầu tư vào các địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh của đất nước.

Về vấn đề này, UBTVQH cho biết, việc bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia cần hài hòa với nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội tại các khu vực đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển hoặc khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển; quy định về bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật…

Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án (Điều 29), có ý kiến cho rằng tại điểm a khoản 4, quy định đối với nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời lựa chọn nhà đầu tư là chưa phù hợp với Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Theo báo cáo của UBTVQH, Dự thảo Luật quy định đối với các dự án thuộc diện chấp thuận đầu tư mà nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư để bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tránh trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất phải đến cơ quan có thẩm quyền hai lần, một lần để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, một lần để xin chấp thuận nhà đầu tư.

Về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Điều 31), một số ý kiến đề nghị phân cấp cho địa phương hoặc bỏ quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với những dự án có quy mô vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên vì đây là vốn đầu tư của tư nhân, nhà đầu tư tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của pháp luật. Về vấn đề này, UBTVQH đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội và xin tiếp thu theo đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, bỏ quy định tại khoản 2 Điều này.

Về chuyển nhượng dự án đầu tư (Điều 46), có ý kiến cho rằng việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư và Điều 49 của Luật Kinh doanh bất động sản, dẫn đến nhà đầu tư phải thực hiện hai thủ tục có tính chất, nội dung tương tự nhau, thủ tục theo Luật Đầu tư và thủ tục theo Luật Kinh doanh bất động sản.

UBTVQH đã tiếp thu, quy định rõ phạm vi áp dụng quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản về việc chuyển nhượng dự án đầu tư tại khoản 2 Điều 46. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Điều 50 và 51 của Luật Kinh doanh bất động sản tại Điều 75 dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất, không trùng lặp về thủ tục có tính chất, nội dung tương tự nhau giữa hai Luật này.

Ông Vũ Hồng Thanh
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình của Quốc hội

Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Về quy định cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, theo UBTVQH, đa số ý kiến đề nghị cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”. Một số ý kiến đề nghị không cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà thực hiện theo quy định của Luật hiện hành, đồng thời đổi tên là "kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ”. Về vấn đề này, UBTVQH đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội và xin tiếp thu theo đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, quy định cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” tại điểm h khoản 1 Điều 6.

Về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư; ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư (Điều 15 và Điều 16), có ý kiến cho rằng quy định về đối tượng được ưu đãi đầu tư phải bảo đảm nguyên tắc thu hút đầu tư có chọn lọc, tránh tràn lan, theo định hướng  phát triển các vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, các vùng kinh tế có tác động lan tỏa.

Theo giải trình của UBTVQH, các đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 dự thảo Luật được cập nhật phù hợp với quan điểm, định hướng, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn của Đảng và Nhà nước. Địa bàn ưu đãi đầu tư được xác định căn cứ vào vai trò, điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của từng địa bàn, gồm địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn có tác động lan tỏa (khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế).

Đối tượng, ngành, nghề ưu đãi đầu tư tập trung vào doanh nghiệp công nghệ cao, dự án khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số...

Về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt (Điều 20), có ý kiến đề nghị bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội khác tại điểm c khoản 2, vì quy định này chưa  rõ ràng về tiêu chí, dự án ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt đã được quy định tại điểm a và b tại khoản này. UBTVQH đã tiếp thu bỏ quy định tại điểm c khoản 2 của Điều này.

Có ý kiến cho rằng quy định tại khoản 3 với mức ưu đãi đầu tư đặc biệt, tối đa thêm 50% so với các mức ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật, dẫn đến mở rộng ưu đãi hơn so với quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai. Quy định trên có thể dẫn tới xung đột pháp luật.

“UBTVQH xin tiếp thu theo hướng không quy định mức trần của chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt tại khoản 3 Điều 20 mà chỉ quy định mức ưu đãi và thời hạn áp dụng ưu đãi đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai.” – ông Vũ Hồng Thanh cho biết.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều này chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư mới, không áp dụng đối với các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

 

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Doanh nghiệp Việt lạc quan về kết quả kinh doanh sau Covid-19

(VnMedia) – Theo khảo sát từ các doanh nghiệp trong nước của Tổng cục Thống kê, tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2020 so với quý II/2020 lạc quan hơn khi có tới 80,6% số doanh nghiệp dự báo tốt lên và giữ ổn định, chỉ có 19,4% doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Bản tin Video (26/6-3/7): Chuẩn bị cho phi công người Anh về nước

(VnMedia) - Hội chẩn 3 miền cho phi công người Anh chuẩn bị về nước; Trung Quốc phát cảnh báo lũ số 1 với thượng nguồn đập Tam Hiệp; CĐV Liverpool đối mặt án tù vì ăn mừng quá khích... là những tin tức nổi bật trong tuần qua.

Thủ tướng: Không tăng trưởng kinh tế sẽ không thể giữ được ổn định

(VnMedia) - Trước ý kiến cho rằng chỉ cần giữ ổn định kinh tế-xã hội, Thủ tướng đặt vấn đề: “Nếu tăng trưởng kinh tế không đạt một mức nhất định, thất nghiệp gia tăng, nghèo đói và tệ nạn xã hội xuất hiện thì chúng ta có giữ được ổn định vĩ mô không?”

Chỉ số minh bạch Ngân sách: Việt Nam chuyển biến rõ rệt

(VnMedia) - Nếu trong năm 2010, điểm xếp hạng về trụ cột công khai ngân sách của Việt Nam được đánh giá ở mức 14/100 điểm thì đến kỳ khảo sát năm 2019 đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt khi đạt 38/100 điểm.

Thủ tướng: Giảm giá nước sạch và giá vé hàng không; không tăng giá điện

(VnMedia) - Thủ tướng yêu cầu không tăng giá điện; Xử lý ngay các bức xúc của người dân về chi phí tiền điện tăng đột biến; giảm giá nước sạch; giảm giá dịch vụ hàng không, vận tải...

Liên kết hữu ích