Công an Hà Nội: Đốt vàng mã phải đúng nơi quy định