Chính sách tiền tệ của Việt Nam đang hỗ trợ tăng trưởng rõ nét hơn