Báo cáo giám sát DNNN: 12 trường hợp lỗ 720 tỷ đồng