Năm 2018, Công ty VAMC phải mua nợ xấu theo giá thị trường tổi thiểu 6.600 tỷ đồng

16:10' 19/01/2018 (GMT+7)
|
(VnMedia)Trong năm 2018, Công ty VAMC phải đảm bảo hết năm 2018 xử lý được tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua. Hoàn thành mua nợ xấu theo giá trị thị trường tổi thiểu 6.600 tỷ đồng...Đây là 1 trong những nhiệm vụ hàng đầu được NHNN giao cho VAMC tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của VAMC.
 
Theo báo cáo của VAMC, kể từ khi thành lập đến hết 31/12/2017, VAMC đã thực hiện mua được 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại 42 TCTD, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.
 
Về mua nợ theo giá thị trường, VAMC đã ký hợp đồng với 5 TCTD để mua nợ theo giá thị trường đối với 6 khách hàng với tổng giá mua nợ là 3.142,07 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch mua nợ thị trường đã được NHNN phê duyệt.
 
Về thu hồi nợ, năm 2017, VAMC đã phối hợp với các TCTD thu hồi được 30.700 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch thu hồi nợ năm 2017 được NHNN giao (22.000 tỷ đồng) tăng 2.700 tỷ đồng so với năm 2016.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, để thực hiện tốt Nghị quyết số 42 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-NHNN và thực hiện tốt vai trò là tổ chức đặc biệt trong hoạt động xử lý nợ xấu, năm 2018, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đề nghị VAMC tập trung vào một số nhiệm vụ:
 
Một là, phải xây dựng, phê duyệt và triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu năm 2018, tập trung mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường; chỉ thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 
Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các TCTD bán nợ xấu trong việc thu hồi, xử lý tài sản bảo đảm,… đối với nợ xấu đã mua bằng trái phiếu đặc biệt của VAMC theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo hết năm 2018 xử lý được tối thiểu 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua. Hoàn thành mua nợ xấu theo giá trị thị trường tổi thiểu 6.600 tỷ đồng thông qua các giải pháp được phê duyệt tại Đề án cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2020 hướng tới 2022.
Ảnh minh họa
 
Hai là, kiện toàn mô hình tổ chức, cơ cấu bộ máy, mạng lưới, rà soát, nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định nội bộ liên quan về mua, bán và xử lý nợ xấu. Tập trung phát triển nguồn nhân lực của VAMC ngay sau khi Đề án cơ cấu lại và nâng cao năng lực hoạt động của VAMC giai đoạn 2017-2020 hướng tới 2022 được Thống đốc NHNN phê duyệt.
 
Ba là, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để triển khai lộ trình tăng vốn cho VAMC theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 1058 nhằm nâng cao năng lực tài chính cho VAMC để triển khai việc mua nợ xấu theo giá trị thị trường có hiệu quả.
 
Bốn là, cần nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn vốn điều lệ, từng bước góp phần tạo lập và phát triển thị trường mua bán nợ.
 
Năm là, thực hiện tổng kết 5 năm hoạt động của VAMC, đánh giá các kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến mua, bán nợ và xử lý nợ xấu.
 
Tiến Vinh