http://vnmedia.vn/infographic/v3.txt
Infographic

Người Việt mua sắm như thế nào trong ngày Black Friday?