http://vnmedia.vn/ban-doc/phan-anh/v3.txt
Phản ánh

Đông y Phúc Minh Đường: Lừa dối khách hàng và đùn đẩy trách nhiệm?